Процедури по ЗОП

Доставка на екологични превозни средства и зарядни станции по 2 обособени позиции: ОП 1 „Доставка нови електрически автобуси - тип "соло" и станции за зареждане към тях" и ОП 2 "Доставка на нови електрически антобуси тип "съчленени", станции за зареждане към тях и два броя бързо зарядни станции"...

 • Публикувано:
 • Номер в регистъра на АОП: 01389-2020-0004
 • Статус: възложена

Временно възмездно ползване, при условията на договор за наем, на 10 (десет) броя градски автобуси, предназначени за масов градски транспорт, необходими за осъществяване дейността на „Градски транспорт“ ЕАД

 • Публикувано:
 • Номер в регистъра на АОП: 01389-2017-0004
 • Статус: изпълнена

Открита процедура по ЗОП 01389-2016-0002 с предмет: Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Застраховка „Имущество” на сгради собственост на дружеството и складови наличности по приложен опис, собственост на „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна; Обособена позиция № 2 - Застраховка „Имущество” на контактната мрежа, съгласно приложен списък; Обособена позиция № 3 - Застраховане на моторни превозни средств...

 • Публикувано:
 • Номер в регистъра на АОП:
 • Статус: изпълнена

Процедура на договаряне без обявление по чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП 01389-2016-0001 с предмет: „Доставка на масла и греси за нуждите на „Градски транспорт ” ЕАД - гр. Варна за техническо обслужване на гаранционни автобуси ,,SOLARIS URBINO 12, URBINO 18, URBINO 12 CNG” и тролейбуси ,,SKODA 26 TR - SOLARIS.”

 • Публикувано:
 • Номер в регистъра на АОП: 01389-2016-0001
 • Статус: изпълнена

Открита процедура по ЗОП 01389-2015-0010 с предмет: Покупка на електрическа енергия за нуждите на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД, гр. Варна по свободно договорени цени съгласно чл.100, чл.101, чл.102 и чл.103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване на 6 броя токоизправителни станции на градския тролейбусен транспорт, разположени на територията на гр. Варна и присъединени към мрежа Ср.Н със собствена кабелна мрежа....

 • Публикувано:
 • Номер в регистъра на АОП: 01389-2015-0010
 • Статус: изпълнена

Открита процедура по ЗОП 01389-2015-0005 с предмет: Доставка на токоснемащи части и материали и резервни части за въздушно-контактна мрежа за нуждите на „Градски транспорт ” ЕАД - гр. Варна по обособени позиции

 • Публикувано:
 • Номер в регистъра на АОП: 01389-2015-0005
 • Статус: изпълнена

Открита процедура по ЗОП 01389-2015-0004 с предмет: Инженеринг – проектиране, строителство, доставка и монтаж на машини и съоръжения и авторски надзор за подобряване на производствено-техническата база на „Градски Транспорт“ ЕАД – Варна по Компонент 9 „Подобрения на производствено-техническата база” на проект на Община Варна BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран град...

 • Публикувано:
 • Номер в регистъра на АОП: 01389-2015-0004
 • Статус: възложена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - Покупка на електрическа енергия за нуждите на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД, гр. Варна по свободно договорени цени съгласно чл.100, чл.101, чл.102 и чл.103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване на 6 броя токоизправителни станции на градския тролейбусен транспорт, разположени на територията на гр. Варна и присъединени към мрежа Ср.Н със собствена кабелна мрежа...

 • Публикувано:
 • Номер в регистъра на АОП: 01389-2014-0007
 • Статус: изпълнена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - „Доставка на резервни части за тролейбуси и части за въздушно-контактна мрежа за нуждите на Градски транспорт ЕАД, гр. Варна по обособени позиции

 • Публикувано:
 • Номер в регистъра на АОП: 01389-2014-0006
 • Статус: изпълнена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Избор на изпълнител за осигуряване на невъоръжена охрана за предотвратяване на престъпни посегателства на обекти на ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЕАД, гр. Варна

 • Публикувано:
 • Номер в регистъра на АОП: 01389-2014-0001
 • Статус: изпълнена

Процедура по ЗОП - 01389-2013-0003 Покупка на електрическа енергия за нуждите на ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЕАД, гр. Варна по свободно договорени цени съгласно чл.100, чл.101, чл.102 и чл.103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване на 6 броя токоизправителни станции на градския тролейбусен транспорт, разположени на територията на гр. Варна и присъединени към мрежа Ср.Н със собствена кабелна мрежа....

 • Публикувано:
 • Номер в регистъра на АОП: 01389-2013-0003
 • Статус: изпълнена