Процедури по ЗОП

Открита процедура по ЗОП с предмет: Доставка на горива за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по обособени позиции

Статус изпълнена
Дата на публикуване в Профил на купувача 19.08.2016, 13:42
Дата на публикуване в АОП 19-08-2016
Номер в АОП 01389-2016-0007
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП Линк към обявлението

Описание

Настоящата обществена поръчка има за цел определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: ,,Доставка на горива за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по обособени позиции” при условия подробно описани в тръжната документация и проекта за договор.
Обособените позиции са, както следва:
 Обособена позиция № 1 – Доставка на Дизелово гориво Б6.
Обособена позиция № 2 – Доставка чрез покупка на Автомобилен бензин А95Н при зареждане с Карти за безкасово зареждане (PIN карти).
Обособена позиция № 3 – Доставка на природен газ – компресиран.Oбявление с номер 747691 е публикувано в Официалния вестник на Европейския съюз под номер 307659 в брой S 171 от 06/09/2016. Можете да проследите публикацията на следния Интернет адрес: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:307659-2016:TEXT:BG:HTML&src=0

Контакти:
Градски транспорт - ЕАД, ул. "Тролейна" № 48, България, 9000, Варна, Тел.: 052 572236, Факс: 052 755121
За: Димитър Атанасов

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Доклад

  • Публикувано: 22.03.2017, 14:20
  • Номер в регистра на АОП:

Протокол № 4

  • Публикувано: 22.03.2017, 14:00
  • Номер в регистра на АОП:

Протокол № 3

  • Публикувано: 22.03.2017, 13:50
  • Номер в регистра на АОП:

Протокол № 2

  • Публикувано: 22.03.2017, 13:37
  • Номер в регистра на АОП:

Протокол № 1

  • Публикувано: 14.11.2016, 15:20
  • Номер в регистра на АОП:

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация