Процедури по ЗОП

Събиране на оферти с обява ID № 9062652/24.03.2017г. - Доставка на материали, поддържащи елементи и резервни части за въздушно-контактна мрежа (ВКМ) собственост на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по обособени позиции

Дата на публикуване в Профил на купувача 24.03.2017, 12:20
Дата на публикуване в АОП 24-03-2017
Валидна до
Номер в АОП ID № 9062652
Линк към преписката в АОП Линк към преписката

Описание

Касае се за събиране на оферти с Обява по реда на чл. 186 и сл. от ЗОП с предмет: ,,Доставка на материали, поддържащи елементи и резервни части за въздушно-контактна мрежа (ВКМ) собственост на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по обособени позиции”, подробно описани в Техническата спецификация към документацията.
Обществената поръчка има следните обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – Доставка на материали и поддържащи елементи за тролейбусна въздушно – контактна мрежа /ВКМ/;
Обособена позиция № 2 - Доставка на клеми за тролейбусна въздушно – контактна мрежа /ВКМ/;
Контакти:
Димитър Атанасов; Илияна Жекова; Варна, 9000, тел.: 052/572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Разяснения

Протоколи и заповеди

ДОГОВОР - ПРИЛОЖЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна информация