Публични покани по ЗОП

Договори за възлагане на обществена поръчка за ОП 1 и ОП 2

Публична покана по ЗОП Събиране на оферти с обява - 2017-0001
Идентификационен номер на документа № 35/07.06.2017г.
Дата на публикуване 13.06.2017, 13:11

Информация

Касае се за изпълнение на обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на материали, поддържащи елементи и резервни части за въздушно-контактна мрежа (ВКМ) собственост на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по обособени позиции”, подробно описани в Техническата спецификация към документацията.
Обществената поръчка има следните обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – Доставка на материали и поддържащи елементи за тролейбусна въздушно – контактна мрежа /ВКМ/;
Обособена позиция № 2 - Доставка на клеми за тролейбусна въздушно – контактна мрежа /ВКМ/;

Документи за сваляне