Публични покани по ЗОП

Договори по ОП 1 и ОП 2

Публична покана по ЗОП Събиране на оферти с обява - 2019 - 0002
Идентификационен номер на документа ГТД 85 ; ГТД 86 ;
Дата на публикуване 08.11.2019, 09:03

Информация

Касае се за изпълнение на обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на резервни части, материали, поддържащи елементи и резервни части за въздушно-контактна мрежа (ВКМ) собственост на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по обособени позиции”, подробно описани в Техническата спецификация към документацията.
Обществената поръчка има следните обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – Доставка на резервни части, материали и поддържащи елементи за тролейбусна въздушно – контактна мрежа /ВКМ/;
Обособена позиция № 2 - Доставка на клеми за тролейбусна въздушно – контактна мрежа /ВКМ/;

Документи за сваляне