Публични покани по ЗОП

Протокол от заседание на комисия за разглеждане и оценка на офертите, и класиране на участниците

Публична покана по ЗОП Събиране на оферти с обява - 2017 - 0002
Идентификационен номер на документа
Дата на публикуване 30.06.2017, 15:15

Информация