Възложени процедури по ЗОП

Доставка на екологични превозни средства и зарядни станции по 2 обособени позиции: ОП 1 „Доставка нови електрически автобуси - тип "соло" и станции за зареждане към тях" и ОП 2 "Доставка на нови електрически антобуси тип "съчленени", станции за зареждане към тях и два броя бързо зарядни станции"...

  • Публикувано:
  • Номер в регистъра на АОП: 01389-2020-0004
  • Статус: възложена

Открита процедура по ЗОП 01389-2015-0004 с предмет: Инженеринг – проектиране, строителство, доставка и монтаж на машини и съоръжения и авторски надзор за подобряване на производствено-техническата база на „Градски Транспорт“ ЕАД – Варна по Компонент 9 „Подобрения на производствено-техническата база” на проект на Община Варна BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран град...

  • Публикувано:
  • Номер в регистъра на АОП: 01389-2015-0004
  • Статус: възложена