Процедури по ЗОП

Временно възмездно ползване, при условията на договор за наем, на 10 (десет) броя градски автобуси, предназначени за масов градски транспорт, необходими за осъществяване дейността на „Градски транспорт“ ЕАД

 • Публикувано:
 • Номер в регистъра на АОП: 01389-2017-0004
 • Статус: изпълнена

Открита процедура по ЗОП 01389-2016-0002 с предмет: Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Застраховка „Имущество” на сгради собственост на дружеството и складови наличности по приложен опис, собственост на „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна; Обособена позиция № 2 - Застраховка „Имущество” на контактната мрежа, съгласно приложен списък; Обособена позиция № 3 - Застраховане на моторни превозни средств...

 • Публикувано:
 • Номер в регистъра на АОП:
 • Статус: изпълнена

Процедура на договаряне без обявление по чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП 01389-2016-0001 с предмет: „Доставка на масла и греси за нуждите на „Градски транспорт ” ЕАД - гр. Варна за техническо обслужване на гаранционни автобуси ,,SOLARIS URBINO 12, URBINO 18, URBINO 12 CNG” и тролейбуси ,,SKODA 26 TR - SOLARIS.”

 • Публикувано:
 • Номер в регистъра на АОП: 01389-2016-0001
 • Статус: изпълнена

Открита процедура по ЗОП 01389-2015-0010 с предмет: Покупка на електрическа енергия за нуждите на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД, гр. Варна по свободно договорени цени съгласно чл.100, чл.101, чл.102 и чл.103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване на 6 броя токоизправителни станции на градския тролейбусен транспорт, разположени на територията на гр. Варна и присъединени към мрежа Ср.Н със собствена кабелна мрежа....

 • Публикувано:
 • Номер в регистъра на АОП: 01389-2015-0010
 • Статус: изпълнена

Открита процедура по ЗОП 01389-2015-0005 с предмет: Доставка на токоснемащи части и материали и резервни части за въздушно-контактна мрежа за нуждите на „Градски транспорт ” ЕАД - гр. Варна по обособени позиции

 • Публикувано:
 • Номер в регистъра на АОП: 01389-2015-0005
 • Статус: изпълнена

Открита процедура по ЗОП 01389-2015-0004 с предмет: Инженеринг – проектиране, строителство, доставка и монтаж на машини и съоръжения и авторски надзор за подобряване на производствено-техническата база на „Градски Транспорт“ ЕАД – Варна по Компонент 9 „Подобрения на производствено-техническата база” на проект на Община Варна BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран град...

 • Публикувано:
 • Номер в регистъра на АОП: 01389-2015-0004
 • Статус: възложена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - Покупка на електрическа енергия за нуждите на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД, гр. Варна по свободно договорени цени съгласно чл.100, чл.101, чл.102 и чл.103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване на 6 броя токоизправителни станции на градския тролейбусен транспорт, разположени на територията на гр. Варна и присъединени към мрежа Ср.Н със собствена кабелна мрежа...

 • Публикувано:
 • Номер в регистъра на АОП: 01389-2014-0007
 • Статус: изпълнена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - „Доставка на резервни части за тролейбуси и части за въздушно-контактна мрежа за нуждите на Градски транспорт ЕАД, гр. Варна по обособени позиции

 • Публикувано:
 • Номер в регистъра на АОП: 01389-2014-0006
 • Статус: изпълнена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Избор на изпълнител за осигуряване на невъоръжена охрана за предотвратяване на престъпни посегателства на обекти на ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЕАД, гр. Варна

 • Публикувано:
 • Номер в регистъра на АОП: 01389-2014-0001
 • Статус: изпълнена

Процедура по ЗОП - 01389-2013-0003 Покупка на електрическа енергия за нуждите на ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЕАД, гр. Варна по свободно договорени цени съгласно чл.100, чл.101, чл.102 и чл.103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване на 6 броя токоизправителни станции на градския тролейбусен транспорт, разположени на територията на гр. Варна и присъединени към мрежа Ср.Н със собствена кабелна мрежа....

 • Публикувано:
 • Номер в регистъра на АОП: 01389-2013-0003
 • Статус: изпълнена