Процедури по ЗОП

Процедура на договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП 01389-2015-0006 с предмет: Доставка на дизелово гориво за нуждите на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна

Статус изпълнена
Дата на публикуване в Профил на купувача 31.08.2015, 13:26
Дата на публикуване в АОП 28-08-2015
Номер в АОП 01389-2015-0006
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП

Описание

Настоящата обществена поръчка с предмет: Доставка на дизелово гориво за нуждите на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна,  има за цел избор на изпълнител за доставка на дизелово гориво.
Контакти:
"Градски транспорт" ЕАД, ул. "Тролейна" № 48, Република България ; 9000 - гр. Варна,
Тел.: 052 572236, За Димитър Атанасов,

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация