Договор за възложена поръчка на ОП № 2 - Доставка чрез покупка на Автомобилен бензин А95Н при зареждане с Карти за безкасово зареждане (PIN карти).

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2016-0007
Дата на публикуване 09.06.2017, 11:55
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП 09-06-2017
Линк към документа в АОП Линк към документа в АОП
Касае се за доставка чрез покупка на горива при случайно зареждане на автомобилите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, с параметри на горивото подробно описано в Техническата спецификация към документацията.