Договори за възложена поръчка - ОП 2, 4, 6 и 7

Процедура по ЗОП Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 10 обособени позиции
Дата на публикуване 08.07.2019, 11:29
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП