Решение за удължаване срока за подаване на оферти.

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2016-0005
Дата на публикуване 25.07.2016, 15:48
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП 30-06-2016
Линк към документа в АОП Линк към документа в АОП

Предмет на процедурата за възлагане на обществена поръчка е: Предоставяне под наем на автобусна техника за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по обособени позиции.
Обособените позиции са следните:
Обособена позиция № 1 – Предоставяне под наем на 6 броя автобуси за превоз на пътници - ,,соло”.
Обособена позиция № 2 – Предоставяне под наем на 8 броя автобуси за превоз на пътници - ,,съчленен”.
В указания срок за подаване на Оферти посочен както в Обявлението така и в тръжната документация, а именно до 16:30 часа на 22.07.2016г. в деловодството на дружеството не са постъпили, не е подадена нито една оферти от участници и/или от заинтересовани лица.