Решение за прекратяване на процедурата

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2016-0005
Дата на публикуване 05.08.2016, 12:34
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
Касае се за предоставяне под наем на автобусна техника за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по обособени позиции, подробно описани в Техническата спецификация към документацията.