Плащане по процедура по ЗОП 01389-2015-0004 за м.07.2016г

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2015-0004
Дата на публикуване 09.08.2016, 14:00
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор по обществена поръчка, уникален № 01389-2015-0004 по РОП, с предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство, доставка и монтаж на машини и съоръжения и авторски надзор за подобряване на производствено-техническата база на „Градски Транспорт“ ЕАД – Варна  по Компонент 9 „Подобрения на производствено-техническата база” на проект на Община Варна BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. по обособени позиции”- е извършено плащане по фактури на изпълнителя,   по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1  „ Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за подобряване на производствено-техническата база на „Градски Транспорт“ ЕАД – Варна  по Компонент 9 „Подобрения на производствено-техническата база” на проект на Община Варна BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.” по фактури на изпълнителя е изплатено както следва:
     - Фактура № 15/14.07.2016г., стойност –  40 000 лв. на 26.07.2016г. 
     - Фактура № 15/14.07.2016г., стойност –  477 720.30 лв. на 22.07.2016г.
 

Документи за сваляне