Плащане по процедура по ЗОП 01389-2015-0004 за м.04. - 05.2016г.

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2015-0004
Дата на публикуване 27.06.2016, 10:11
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор по обществена поръчка, уникален № 01389-2015-0004 по РОП, с предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство, доставка и монтаж на машини и съоръжения и авторски надзор за подобряване на производствено-техническата база на „Градски Транспорт“ ЕАД – Варна  по Компонент 9 „Подобрения на производствено-техническата база” на проект на Община Варна BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. по обособени позиции”- е извършено плащане по фактури на изпълнителя,   по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1  „ Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за подобряване на производствено-техническата база на „Градски Транспорт“ ЕАД – Варна  по Компонент 9 „Подобрения на производствено-техническата база” на проект на Община Варна BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.”
     - Фактура № 14/06.04.2016г., стойност –  42 000 лв. на 27.04.2016г.
     - Фактура № 14/06.04.2016г., стойност –  34 173.94 лв. на 20.05.2016г.

Документи за сваляне