Плащане по процедура по ЗОП 01389-2015-0004

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2015-0004
Дата на публикуване 19.01.2016, 15:07
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор по обществена поръчка, уникален № 01389-2015-0004 по РОП, с предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство, доставка и монтаж на машини и съоръжения и авторски надзор за подобряване на производствено-техническата база на „Градски Транспорт“ ЕАД – Варна  по Компонент 9 „Подобрения на производствено-техническата база” на проект на Община Варна BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. по обособени позиции- е извършено плащане по фактури на изпълнителя,   по обособени позиции, както следва:
 
Обособена позиция № 1  „ Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за подобряване на производствено-техническата база на „Градски Транспорт“ ЕАД – Варна  по Компонент 9 „Подобрения на производствено-техническата база” на проект на Община Варна BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.”
     - Фактура № 176931269/18.12.2015г., стойност –    143 484.31 лв. на 30.12.2015г.
     - Фактура № 176931269/18.12.2015г., стойност –    280 000.00 лв. на 28.12.2015г.

Документи за сваляне