Освобождаване на гаранция за участие в открита процедура по ЗОП 01389-2015-0004

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2015-0004
Дата на публикуване 20.01.2016, 16:38
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание чл.62, ал.1 от ЗОП във връзка с участие в обществена поръчка, уникален № 01389-2015-0004 по РОП, с предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство, доставка и монтаж на машини и съоръжения и авторски надзор за подобряване на производствено-техническата база на „Градски Транспорт“ ЕАД – Варна  по Компонент 9 „Подобрения на производствено-техническата база” на проект на Община Варна BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. по обособени позиции”, на участника ДЗЗД „ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ - СУПЕРВАЙЗЕР” е освободена внесената гаранция за участие  на стойност – 56 664.00 лв. на 29.12.2015г. 

Документи за сваляне