Освобождаване на гаранции за участие в открита процедура по ЗОП 01389-2016-0003 за ОП 4,6 и 7

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2016-0003
Дата на публикуване 19.09.2016, 13:02
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание чл.62, ал.1, т.1 от ЗОП (отм.) за участие в проведената процедура по обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за автобусната техника на  „Градски транспорт” ЕАД – гр. Варна по 9 обособени позиции”.
 
1. На участника ,,Триера Варна” ООД: 
    - за обособена позиция № 4 е освободена гаранцията за участие  на стойност –   286 лв. на 25.08.2016г.
    - за обособена позиция № 6 е освободена гаранцията за участие  на стойност –   240 лв. на 25.08.2016г. 

 2. На участника ,,Калимера” ЕООД:
  - за обособена позиция № 7 е освободена гаранцията за участие  на стойност –    1 170 лв. на 26.08.2016г.  
 

Документи за сваляне