Освобождаване на гаранция за участие в открита процедура по ЗОП 01389-2014-0013

Процедура по ЗОП Открита процедура по ЗОП-01389-2014-0013 Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Градски Транспорт ЕАД
Дата на публикуване 23.04.2015, 14:42
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП във връзка с участие в обществена поръчка, уникален № 01389-2014-0013 по РОП, с предмет: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на персонала  на „Градски Транспорт” ЕАД – гр. Варна”, на участника „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД е освободена внесената гаранция за участие на стойност – 14 400 (четиринадесет хиляди и четиристотин) лева  на 24.03.2015г.

Документи за сваляне