Освободена гаранция за изпълнение на процедура по ЗОП 01389-2013-0003

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП - 01389-2013-0003
Дата на публикуване 04.12.2014, 16:54
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание чл.62, ал.2 от ЗОП във връзка с участие в обществена поръчка, уникален № 01389-2014-0003 по РОП, с предмет: ”Покупка на електрическа енергия за нуждите на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД, гр. Варна по свободно договорени цени съгласно чл.100, чл.101, чл.102 и чл.103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване на 6 броя токоизправителни станции на градския тролейбусен транспорт, разположени на територията на гр. Варна и присъединени към мрежа Ср.Н със собствена кабелна мрежа” за нуждите на "Градски транспорт" ЕАД Варна”, на ЕНЕМОНА ЮТИЛИТИС ЕАД е освободена внесена гаранция за изпълнение на договор относно доставка на ел. енергия на стойност – 10483 лв. на 15.10.2014г.

Документи за сваляне