Процедури по ЗОП

Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на "Градски транспорт" ЕАД - гр. Варна по обособени позиции

Статус възложена
Дата на публикуване в Профил на купувача 12.08.2019, 09:35
Дата на публикуване в АОП 12-08-2019
Номер в АОП 01389-2019-0005
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП Линк към обявлението

Описание

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 - Застраховка „Имущество” на сгради собственост на дружеството и складови наличности по приложен опис, собственост на „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна;
Обособена позиция № 2 - Застраховка „Имущество” на контактната мрежа, съгласно приложен списък;
Обособена позиция № 3 - Застраховане на моторни превозни средства, собственост на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна посочени и индивидуализирани в приложен списък – Застраховка „Каско на МПС”, покриващ всички рискове, включително кражба върху балансовата им стойност;
Обособена позиция № 4 - Застраховане на моторни превозни средства, собственост на „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна посочени и индивидуализирани в приложен списък – Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” – съгласно КЗ;
Обособена позиция № 5 - Задължителна застраховка „Злополука” на пътниците на обществения транспорт, като застрахователната премия се определя върху приходите от продажба на превозни документа от Възложителя „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД;
Обособена позиция № 6 - Застраховка „Злополука” на местата при превоз на служители, вкл. водачите /Плюс местата в служебните автомобили/, съгласно приложен списък;
Обособена позиция № 7 - Застраховка „Трудова злополука” на 1029 бр. работници и служители на Възложителя съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука” по приложен списък;
Обособена позиция № 8 – Застраховка „Злополука” на 140 бр. билетопродавачи работещи на граждански договори при Възложителя.
Контакти:
"Градски транспорт" ЕАД, ул. "Тролейна" № 48, България, 9000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121
За: Росица Кючукова

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация