Процедури по ЗОП

Доставка на течно гориво за автобусите на „Градски транспорт ” ЕАД - гр.Варна

Статус изпълнена
Дата на публикуване в Профил на купувача 13.03.2018, 10:42
Дата на публикуване в АОП 13-03-2018
Номер в АОП 01389-2018-0002
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП

Описание

Доставка чрез покупка на Дизелово гориво Б6, с допълнителна характеристика: дизелово моторно гориво с 6% биодизел за дизелови двигатели, необходимо за нуждите на "Градски транспорт" ЕАД гр. Варна, в количество - 2 000 000 (два милиона) литра плюс/минус 20 % за целия срок на договора.  Допълнителни характеристики и изисквания съгласно Поръчката-спецификация, неразделна част от договора за борсово представителство. Борсовият договор е за срок от 6 (шест) месеца от датата на подписването му. Борсовият договор може да се прекрати едностранно от купувача/възложител преди изтичане на срока за който е сключен и/или преди изчерпване на количеството, с едноседмично писмено предизвестие отправено от купувача до продавача без купувача да дължи на продавача/изпълнителя неустойка. Доставките ще са периодични, по писмена заявка, до склада на „Градски транспорт” ЕАД, адрес: гр.Варна, ул.„Тролейна” № 48. Посоченото количество в Поръчката-спецификация не задължава Възложителя да го потреби в пълен обем. Стоките следва да са с произход България, Европейски съюз, производство 2017-2018 година. Всяка конкретна заявка да се изпълни в срок до 1 (един) работен ден от датата на подаване на писмена заявка (електронна поща, факс) от Купувача. Всяка доставка да бъде придружена с документи подробно посочени в Поръчката-спецификация. Срок и начин на плащане - по банков път, в лева, до 30 дни след представяне на данъчна фактура в оригинал, съпроводена с документите по т.19 от Поръчката-спецификация. Рекламации по количествата се предявяват в момента на приемане на стоката в склада на Купувача, а рекламации по качеството - не по-късно от 5 (пет) работни дни от датата на товарителницата.
 При подписване на борсовия договор за покупко-продажба на стоки, Продавачът представя на Купувача документите по чл.65 ал.2 от ППЗОП.
Контакти:
"Градски транспорт" ЕАД, ул. "Тролейна" № 48, България, 9000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121
За: Димитър Атанасов

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация