Процедури по ЗОП

Доставка на автомобилни гуми за нуждите на ,,Градски транспорт

Статус прекратена
Дата на публикуване в Профил на купувача 19.10.2016, 14:45
Дата на публикуване в АОП 19-10-2016
Номер в АОП 01389-2016-0008
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП Линк към обявлението

Описание

Обществената поръчка с предмет: ,,Доставка на автомобилни гуми за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна” ще се проведе по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП.  Касае се за извършване на доставка чрез закупуване на автомобилни гуми за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, подробно описани в Техническата спецификация към документацията.
 
Контакти:
"Градски транспорт" ЕАД, ул. "Тролейна" № 48, България, 9000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121
За: Димитър Атанасов ; Илияна Жекова;

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация