Процедури по ЗОП

Процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал.1, т.11 от ЗОП 01389-2015-0008 с предмет: Доставка на масла и греси за нуждите на ,,Градски транспорт

Статус изпълнена
Дата на публикуване в Профил на купувача 02.10.2015, 08:30
Дата на публикуване в АОП 01-10-2015
Номер в АОП 01389-2015-0008
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП

Описание

Настоящата обществена поръчка с предмет: Доставка на масла и греси за нуждите на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна,  има за цел избор на изпълнител за доставка на масла и греси. 
Контакти:
"Градски транспорт" ЕАД, ул. "Тролейна" № 48, Република България ; 9000 - гр. Варна,
Тел.: 052 572238, За гл.ю.к. Николай Чолаков

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация