Процедури по ЗОП

Процедура по ЗОП - 01389-2013-0003 Покупка на електрическа енергия за нуждите на ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЕАД, гр. Варна по свободно договорени цени съгласно чл.100, чл.101, чл.102 и чл.103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване на 6 броя токоизправителни станции на градския тролейбусен транспорт, разположени на територията на гр. Варна и присъединени към мрежа Ср.Н със собствена кабелна мрежа.

Статус изпълнена
Дата на публикуване в Профил на купувача 04.12.2013, 13:48
Дата на публикуване в АОП 04-05-2013
Номер в АОП 01389-2013-0003
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП
Линк към обявлението в АОП

Описание

Контакти:

Документи

Помощ?

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация